agenda2

 • 28 Mrt 2017

  Sobermaal

 • 28 Mrt 2017

  Rapportbespreking Lj1

 • 28 Mrt 2017

  Bib Lj4

 • 30 Mrt 2017

  Bib Lj2 en Lj3

 • 31 Mrt 2017

  Paasraap

 • 03 Apr 2017
  16 Apr 2017

  PAASVAKANTIE

 • 17 Apr 2017

  VRIJE DAG (paasmaandag)

 • 18 Apr 2017

  Infoavond plattelandsklas Lj3 enLj4

 • 19 Apr 2017
  21 Apr 2017

  Uitwisselingsproject Lj6 in Wallonië

 • 24 Apr 2017

  Workshop L4 Kaasmakerij

 • 25 Apr 2017

  Gesprekken studiekeuze Lj6

 • 25 Apr 2017

  Bib Lj4

 • 26 Apr 2017
  28 Apr 2017

  Plattelandsklas Lj3 en Lj4

 • 27 Apr 2017

  Bib Lj2 en Lj3

 • 30 Apr 2017

  Opendeur kleuters

 • 01 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 02 Mei 2017

  GEEN STUDIE (personeelsvergadering)

 • 07 Mei 2017

  Lentefeest

 • 08 Mei 2017

  Sportdag 2de graad

 • 11 Mei 2017

  Schoolreis kleuters

 • 14 Mei 2017

  Fietsontbijt

 • 16 Mei 2017

  Bib Lj4

 • 17 Mei 2017
  19 Mei 2017

  Brusseltrip Lj5 en Lj6

 • 18 Mei 2017

  Bib Lj2 en Lj3

 • 21 Mei 2017

  Eerste communie

 • 22 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 25 Mei 2017
  26 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 28 Mei 2017

  Heilig vormsel

 • 29 Mei 2017

  VRIJE DAG

 • 05 Jun 2017

  VRIJE DAG (pinkstermaandag)

 • 09 Jun 2017

  GEEN STUDIE (personeelsvergadering)

 • 11 Jun 2017

  Dankviering + receptie

 • 12 Jun 2017

  Begin toetsen lager

 • 13 Jun 2017

  Bib Lj4

 • 15 Jun 2017

  Sportdag Kleuter

 • 15 Jun 2017

  Bib Lj2 en Lj3

 • 19 Jun 2017
  21 Jun 2017

  OVSG-toetsen Lj6

 • 23 Jun 2017

  Einde toetsen

 • 26 Jun 2017

  Rapportbespreking + kleutergesprekken

 • 26 Jun 2017

  Zwemmen K3 en Lj2 en Lj4 en Lj6

 • 27 Jun 2017

  Afscheid derde kleuter

 • 27 Jun 2017

  Schoolreis lager

 • 28 Jun 2017

  Afscheid Lj620u

 • 29 Jun 2017

  DAS-beurs L6

 • 30 Jun 2017

  Laatste schooldagtot 11u40