Privacyverklaring

Privacyverklaring

1     Identiteit

Het schoolbestuur van Zonnebeke heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten nodig voor haar onderwijsactiviteiten in de gemeentelijke basisschool De Regenboog.

2     Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen, ouders en leerkrachten worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs
 • de leerlingenadministratie of personeelsadministratie
 • de leerlingbegeleiding of opvolgsysteem van het personeel
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit.
 • de dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;
 • informeren van doorstroommogelijkheden na het lager onderwijs.
3     Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

4     Rechten van leerlingen, ouders en personeel
 • Je kan de gegevens op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Stuur daarvoor een e-mail naar info@gbsdezonnebloem.be

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

5     Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

6     Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan OVSG/AVSG/KOOGO, het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Informat (softwareleverancier administratief programma en volgsysteem), Plantyn ( digitaal oefenprogramma voor de leerlingen), verzekeringsmaatschappij.

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

7     Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

 

Hier vind je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming:
interne zaken (051 68 03 81)
privacy@zonnebeke.be

Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.

Hier vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt:
info@gbsdezonnebloem.be

8     Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/ en https://www.privacycommission.be/nl.

9     Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

Datum laatste aanpassing: 1 augustus 2018